> Strona gwna > Artyku³y > Watykan > Ezoteryczny Watykan - Tajemnice Watykanu cz.II.
Artyku³y
Semper invicta

40709 - WyświetleńTajne Szyfry Biblii
35955 - WyświetleńDogmaty – Przedmowa

Ezoteryczny Watykan - Tajemnice Watykanu cz.II.
Data 09/01/2011 23:27  Autor Magdala  Klikni 59247  Jzyk Polish
Watykan jest zbiorem tysiêcy symboli dotyczy to zarówno Bazyliki ¶w.Piotra, Placu ¶w.Piotra, Muzeum Watykañskiego jak i samego pañstwa-miasta Watykan. 

Ezoteryczny Watykan - Ezoterico Waticano cz.II.


Tajemne Syymbole Magiczne


Watykan jest zbiorem tysiêcy symboli dotyczy to zarówno Bazyliki ¶w.Piotra, Placu ¶w.Piotra, Muzeum Watykañskiego jak i samego pañstwa-miasta Watykan.
Jest jedynym miejscem na Ziemi gdzie zastosowano tak ró¿norodne symbole, wiêkszo¶æ wiêkszo¶æ nich to symbole ezoteryczne.
Obszerna gama Ezoteryki w Watykanie obejmuje miêdzy innymi: Zasady Feng Szui: Zasady Geometrii i Kszta³tu oraz Koloru: Astrologiê w ca³ej jej pe³ni: Tarot: Viccê: Symbolikê Pogañskich wierzeñ i kultów:: a nawet wyobra¿eñ demonów.
Ca³a ta manifestacja symboli tworzy wra¿enie stosowania Magii-tej której tak bardzo zapieraj± siê hierarchowie ko¶cielni i z któr± tak skutecznie walcz±.

Dlaczego wierni nie widz± magicznych praktyk?

Poniewa¿ wierni wierz± w ”¶wiête s³owa kap³anów”,  którzy mówi± im, ¿e magia jest od szatana.
Kap³ani mówi± im co innego a co innego pokazuj± w trakcie nabo¿eñstw.
Podczas celebracji nie brak jest magii w ubiorze i gestach Kap³ana. Tego równie¿ wierni nie rozumiej±.

Z tego wynika, ¿e Kap³ani stosuj± czary ob³udnie wyklinaj±c jakiekolwiek niekonwencjonalne praktyki.
Tak jaki i ca³y ¶wiat równie¿ Watykan w pe³nym tego s³owa znaczeniu korzysta z magii, czarów, dlaczego wiêc Kap³ani z tak± zawziêto¶ci± wyklinaj± innych korzystajacych z tego typu praktyk?
Otó¿ w przyrodzie nic nie ginie wszystko ma swoje miejsce,czas, moc, oddzia³ywanie,  tajemnica polega na tym by jak najmniej ludzi j± zna³o,  gdy¿ im mniej cz³owiek rozumie tym wiêcej jest zale¿ny od innych i o to w³a¶nie chodzi hierarchom Ko¶cio³a by mieæ. przewagê na wiernymi.
W zamierzch³ych czasach Magowie wykorzystywali zaæmienia by straszyæ podleg³y im lud kar± Bo¿±, dzi¶ jest podobnie lecz w nieco zmienionej i ukrytej formie.

Niektóre atrybuty magii starodawnego rytua³u Vicca oraz magii czarownic u¿ywane w Ko¶ciele Rzymsko- Katolickim:

- dzwonek uwalnia wibracje i d¼wiêk dzia³a na otoczenie znajduj±ce siê wokó³ niego
- kropid³o-tradycyjny, nieod³±czny atrybut czarownic-s³u¿y do spryskiwania woda miejsc w celu oczyszczaj±cym
- puchar lub kielich z winem- symbolizuj±cy wch³oniêcie zebranej energii
- kadzid³a- to remedia u¿ywane w feng szui aktywuj± ¿ywio³ ognia i równowa¿± termiczn± energiê chi
- tiara - sto¿kowaty kapelusz  u¿ywany przez czarownice
- ¶wiece s± symbolem wszystkich ¿ywio³ów a odpowiednie kolory ¶wiec pomagaj± w magii.

Stroje u¿ywane do magii:

S± to szaty w okre¶lonym kolorze w zale¿no¶ci od ¶wiêta czy rytua³u.
Czarownicy nosz± d³ugie szaty ozdobione znakami.


 
 

Flaga Watykanu

 
Flaga sk³ada siê z dwóch równej wielko¶ci pól.
Po lewej stronie jest z³ote pole (¿ó³te) - kolor jako symbol z³ota /metalu szlachetnego/ lub s³oñca jako co¶ boskiego, w niebiosach, symbol bogactwa, mocy i dobra, solis-bóg S³oñca( dawny kult pogañski odprawiany 25 grudnia ka¿dego roku dzi¶ traktowane jako narodzenie Chrystusa-mimo, i¿ nie zgodne z prawd± /, prawe pole jest bia³e (dawniej srebrne); jako symbol czysto¶ci i ziemi odnowionej przez Chrystusa. Na bia³ej czê¶ci widniej± klucze do niebios ¶w.Piotra (uznawanego za pierwszego papie¿a- chocia¿ nigdy papie¿em nie by³); z³oty i srebrny . Klucze zwi±zane s± na dole czerwonym sznurem, na górze "ukoronowane" papiesk± tiar± .

Czerwony sznureczek jest typowym narzêdziem u¿ywanym w magii oznacza on bogactwo a tak¿e zwi±zanie.

Symbolika Kluczy

Klucz jest symbolem otwarcia.
Skrzy¿owane klucze to symbol zamkniêcia.
Natomiast wi±¿±cy skrzy¿owane klucze czerwony sznur z wêz³ami symbolizuj±cymi podwójnego wê¿a symbolizuje potêgê bogactwa jako ¿e tego typu wêze³ jest najmocniejszym ezoterycznym, symbolem znanym cz³owiekowi.
W konkluzji skrzy¿owane klucze zamykaj± wiernym drogê do Nieba i bogactwa a poprzez sznur,  który je zwi±za³ oddaj± to wszystko Watykanowi..
Prawdziwie szatañska pu³apka na ufnego cz³owieka..   


Jajo- ezoteryczno-geometryczny prastary magiczny symbol ¿ycia oznacza p³odno¶æ.
 

   

Jajo z gwiazd±-podwójny symbol

 

 
 


Gryf- symbolika jego jest wspólna ze smokiem. Zwierzê mityczne przedstawiane jako lew z g³ow±, przednimi ³apami i skrzyd³ami or³a.
Jest reprezentantem m±dro¶ci i o¶wiecenia, mocy i zrêczno¶ci, przebieg³o¶ci niekiedy podstêpu, by³ najwiêkszym z ptaków mia³ czujno¶æ i zrêczno¶æ lwa, by³ tak¿e postrzegany jako symbol Chrystusa.
Pierwsze wizerunki pochodz± ze staro¿ytnej Mezopotamii a tak¿e Indii i licz± sobie oko³o 6 tys. lat. Gryf by³ wyobra¿eniem asyryjsko-babiloñskiej bogini Tiamat.
W sztuce tych wszystkich kultur spotyka siê gryfy oraz uskrzydlone lwy z ludzk± g³ow±. Staro¿ytni wierzyli, ¿e w³ada Scyti±.
Natomiast w greckiej mitologii gryf strze¿e podziemnych skarbów Apollona a w staro¿ytnym Rzymie jest opiekunem Neptuna-boga mórz. U w³adcy Tarsusu stoi na stra¿y Cylickich Wrót.
Gryf wystêpuje równie¿ w herbie Chama syna Noego, tworzonym przez dawnych
heraldyków
W V w. p. n. e. wizerunek gryfa pojawia siê u naddunajskich Celtów.
 Rycerze w okresie wypraw krzy¿owych umieszczali go na proporcach najodwa¿niejsi i najprzebieglejsi w boju. Gryf jest równie¿ stra¿nikiem bursztynu. 


 
 

Gwiazda o¶mioramienna z³ota w kole
Dla pogan moc tego symbolu (ko³a) mia³a absolutna warto¶æ kosmicznej jedno¶ci, ewolucji, astrologii. 

 

 
 

Kr±g, Okr±g, Dysk, Kr±¿ek; tac. circulus, orbis, discus.
Ko³o jest symbolem Boga, bóstwa, wieczystego prawa, ¶wiata zjawisk; Kosmosu; nieskoñczono¶ci, wieczno¶ci, absolutu, doskona³o¶ci, doskona³ego kszta³tu, równowagi, wewnêtrznej jedno¶ci i harmonii materii, jedno¶ci, czasu (jako linia bez koñca, przedstawiana niekiedy jako w±¿ gryz±cy swój ogon), regularno¶ci, ci±g³o¶ci, idealnego, wiecznego ruchu, ruchu obrotowego, precyzji, kompletno¶ci, egzystencji cyklicznych; Nieba (w przeciwieñstwie do Ziemi); S³oñca; ¿ywio³u wody; krêgu istnienia, duszy, pierwiastka duchowego (w przeciwieñstwie do materialnego); w³asnego Ja, powrotu do siebie samego; zasady ¿eñskiej^ ochrony przed demonami; monety. Ko³o w Biblii — wszechmoc boska. „Starowieczny (tj. Bóg) usiad³: szata jego bia³a jak ¶nieg, w³osy na g³owie jak we³na czysta, jego tron jak p³omienie, a jego ko³a jak ogieñ” (Daniel 7,9). Sw. Augu styn opisuje naturê Boga jako ko³o, którego ¶rodek jest wszêdzie, a obwód nigdzie. Ko³o zwierzyñcowe — zodiak. Trzy splecione ko³a — Trójca ¦wiêta. m±dro¶æ, mi³o¶æ. Ko³o wpisane w kwadrat — kabalistyczny emblemat iskry boskiego ognia ukrytej w materii: ko³o jest dynamicznie rozwijaj±cym siê centrum, a kwadrat przedstawia aspekt statyczny. Ko³o symbolizuje Niebo, kwadrat — Ziemiê. Ko³a koncentryczne — obojnactwo; oko Cyklopa; w buddyzmie Zeñ — najwy¿szy stopieñ o¶wiecenia, harmonia wszystkich si³ duchowych; ró¿ne hierarchie albo stopnie stworzenia. ,,Wygl±d kó³ i robota jakby ko³o by³o po¶rodku ko³a” (Ezechiel 1,16). „l klatka na ptaki, rzek³ Sam, ko³a wewn±trz kó³, wiêzienie wewn±trz wiêzienia” (Klub Pickwicka r. 40, Dickensa); klatka na ptaki wisia³a w jednej z cel wiêzienia przy Fleet Street. Ko³o — doskona³o¶æ; idealny ruch. A¿ do czasów (1609) Keplera uwa¿ano za pewnik, ¿e orbity planet s± ko³owe, bo wg Arystotelesa ruch panuj±cy na niebie musi byæ ko³owy jako najbardziej regularny i jednolity. „Nie psuj moich kó³”, ³ac. Noli turbare circulos meos, wg legendy s³owa Archimedesa (kre¶l±cego na piasku figury geometryczne) do ¿o³nierza rzymskiego, który zbli¿a³ siê, aby go zabiæ (w czasie zdobywania Syrakuz w 212 p.n.e.); typowa „anegdota profesorska” (nm. Professorenwilz) o „roztargnionym”, a w istocie zatopionym w problemach swych badañ uczonym. Ko³o Giotta, Wg anegdoty papie¿ Benedykt XI mia³ za¿±daæ od s³ynnego malarza w³. Giotta di Bondone (1266—1337) dowodu jego kunsztu. Giotto pos³a³ mu w odpowiedzi idealne ko³o namalowane jednym, swobodnym poci±gniêciem pêdzla; st±d przys³owie: Okr±g³y jak O Giotta. Kwadratura ko³a zob. Kwadratura ko³a). B³êdne ko³o (³ac. circulus vitiosus) — b³±d logiczny; definiowanie jakiego¶ wyra¿enia za pomoc± tego¿ wyra¿enia; przen. sytuacja bez wyj¶cia. Zaklêty, zaczarowany kr±g. ko³o — zamkniêcie chroni±ce przed zewnêtrznym bezkszta³tem chaosu, daj±ce magiczne bezpieczeñstwo ka¿demu, kto znajdzie siê w jego okrêgu, ko³o wyrysowane wokó³ czarodzie ja, kap³ana, grobu, ¶wi±tyni, miasta; w obrêb takiego ko³a nie mog± ’siê przedostaæ nieprzyjaciele, demony; inn± form± ochronnego krêgu s± pier¶cienie, obr±czki, bransolety, naszyjniki, pasy, korony; przen. granica nie do przebycia. Zaczarowane, zaklête ko³o z bajek ludowych, z którego nie mo¿na siê wydostaæ bez znajomo¶ci w³a¶ciwego zaklêcia. Zaczarowane ko³o — vulva. ,,Móg³by siê rozgniewaæ, gdyby za spraw± mojego zaklêcia w zaczarowane ko³o jego pani inny duch wkroczy³ i sta³ tam dopóty, dopóki by go nie zmog³a” (Romeo i Julia 2, l Szekspira, t³. .1. Paszkowskiego). Ko³o opasane, z krzy¿em patriarchalnym na górze — Ziemia. Ko³o uskrzydlone — bóstwo, duch boski. Z³oty kr±g — korona. „Tak wiêc odda³em w twe rêce koronê, kr±g mojej chwa³y” (Król Jan 5,1 Szekspira). „(Kleopatra) b³aga ciê, (Cezarze), o kr±g Ptolemeuszy dla swych dzieci”, tj. o koronê (Antoniusz i Kleopatra 3,12 Szekspira). Rozeta, zwana po tac. w ¶redniowieczu rota ’ko³o’, du¿y, kolisty otwór w szczycie albo nad portalem ko¶cio³a, wype³niony bogat± dekoracj± maswerkow± lub witra¿ow± w uk³adzie wspó³¶rodkowym; symbolizowa³a prawdop. cz³owiecze Ja przeniesione na p³aszczyznê kosmiczn±. Bhavacakra (z sanskr. ’ko³o stawania siê’), zwane te¿ Ko³em ¯ycia — w buddyzmie emblemat wiecznego cyklu wcieleñ (transmigracji dusz), wyobra¿ane w plastyce w pazurach potwora przedstawiaj±cego nietrwa³o¶æ.
 http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbol-kolo/480/ )  

 

Gwiazda o¶mioramienna
Zwana tak¿e Gwiazda Chaosu-chaosfer±-stary potê¿ny talizman u¿ywana przez praktykantów magii chaosu.-si³a przenikaj±ca ca³a olbrzymia przestrzeñ kosmosu. Symbolizuje niewyobra¿alnie p³odna pró¿niê, zwana równie¿ „Ró¿± Wiatrów” jest masoñskim znakiem równouprawnienia. Magicznym Paktem Iluminatów Thqnaterosa, którzy uznaj± j± za swój „symbol i zwierciad³o magiczne”.  
 
Muszla pe³na z³ota.
Muszla to symbol odrodzenia i narodzenia, ksiê¿yca i kobieco¶ci. W muszli jest z³oto czyli drogocenno¶æ otoczona tward± skorup±, któr± pragnie siê zdobyæ.


 
 

Lustro Ba gua - feng shui. To szczególne  lustra pe³ne  mocy symboli ochronnych. P³askie odbija szkodliwe energie.
 
 

 
 

Na dole zdjêcia mo¿na zauwa¿yæ symbol wiatru z Placu ¶w.Piotra, który dmucha na herb i znajduj±ce siê w nim symbole na górze uwieñczone Tiar±.
W ca³ym Watykanie jest mnóstwo gwiazd. Symbolika gwiazdy piêcioramiennej przynale¿y do Mocy Ziemi za¶ sze¶cioramiennej do Mocy Nieba.

GWIAZDA PIÊCIORAMIENNA – symbolizuje si³ê arcypotê¿n± zmuszaj±c± do uleg³o¶ci dobre i z³e demony.Jest pieczêci± arcykróla Salomona. Chroni zdrowie cz³owieka i jego zwierzêcia, oraz jest gwarantem szczê¶cia. Na dodatek w³a¶nie pentagram jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej Ceni± go arty¶ci, gdy¿ odpowiada tzw. liczbie z³otej, oznaczaj±c doskona³o¶æ harmonii ludzkiego cia³a. Tu patrz: s³ynny wykres Leonarda da Vici. Pentagram, jako znak NIE dopuszczaj±cy szatana, by³ symbolem ¶wiêtego Tomasza za Akwinu. Byæ mo¿e to spowodowa³o, ¿e gwiazda piêcioramienna jest tak lubiana w armiach ca³ego ¶wiata. A st±d ju¿ blisko do obserwacji, ¿e pentagram pojawia siê w symbolice heraldycznej chrze¶cijañskiego rycerstwa. Przyk³adowo w polskiej: Pietyrog (=piêcioróg
GWIAZDA SZE¦CIORAMIENNA -. Najpowszechniej znana dziêki królowi Dawidowi, wielkiemu mi³o¶nikowi sztuki i kobiet, który w wolnych chwilach zwyk³ nabijaæ d¿iny w butelkê. Na butelkach owych k³ad³ pieczêæ z gwiazd±. Pieczêæ by³a nie do z³amania nawet przez potê¿ne duchy. Proszê sobie przypomnieæ “Lampê Alladyna”.
Gwiazda Dawida zbudowana jest z dwóch trójk±tów. Górny, bia³y to duch, czynno¶æ i rozwój. dolny – czarny to materia, bierno¶æ i proces wsteczny (gnilny). Oba razem symbolizujê nienagann± równowagê. W przeciwieñstwie do gwiazdy Salomona, jest symbolem nawy¿szej duchowo¶ci.
Chrze¶cijañstwo chêtnie zaakceptowa³o ten symbol zw³aszcza, ¿e symbolizowa³ te¿ szczê¶liwy poród i pomy¶lno¶æ w ¿egludze. Ko¶cielny hymn “Ave Maria Stella” (Witaj Gwiazdo Morza) wywodzi siê z IX w.

http://modaija.pl/gdy-pierwsza-gwiazdka/ (gwiazda piêcioramienna i gwiazda sze¶cioramienna). 
 

Karta TAROTA
U wej¶cia g³ównego do Bazyliki ¶w.Piotra mozaik± w posadzce jest du¿a ponad dwu metrowa KARTA TAROTA.
 


Na karcie umieszczono Wie¿ê oraz powy¿ej zwierzê – Lwa, nad którym góruje Tiara; z dolnej czê¶ci wychodzi stu³a z frêdzlami  a  pod spodem widzimy niedostêpne dwa klucze.
Frêdzle- sznur z frêdzlami to magiczny znak jedno¶ci masoñskiej, tarcza z frêdzlami by³a atrybutem Zeusa.
Wie¿a -16- wielkie Wtajemniczenie w kartach Tarota. Znana pod nazwami: Wieza Boga, La Casa del Diavolo, La Mason de Dieu, The Tower of God, Der Turm, Destructio.
Odpowiedniki w astrologii:Neptun i Ryby.
Znaczenie kabalistyczne:strach,obawa Boga.
Znaczenie okultystyczne: materialne przywi±zanie.
Znaczenie fizyczne: upadek w swiecie materialnym.
Wieza Babel- symbol dzie³a ludzkiej pychy oraz chêc dorównania Bogu.
Jak to uj±³ XYI wieczny kabalista Eliezer Aszkenazy-„kierowa³a nimi lucyferyczna tendencja spirytualnej i religijnej unifikacji".
Archetyp Mocy po³aczonej z kart± tarota- Wie¿±.
Moc w postaci Lwa usytuowanego w górnej czê¶ci karty tarota.
Inne nazwy tej karty to: Si³a; Potêga; Córa p³omiennego miecza; La Force; La Forza; Die Krat; The Strenght;
Odpowiedniki astrologiczne: lew i s³oñce.
Znaczenie kabalistyczne : si³a.
Znaczenie okultystyczne: mocno zaci¶niêta d³oñ.
Znaczenie fizyczne: ludzka si³a.
Powy¿szy artyku³ ukazuje jeden z aspektów pola dzia³ania Watykanu na drodze do potêgi w³adzy i bogactwa. Jest to jednak tylko instrument w rêkach zespo³u dzia³aj±cego przez ca³e wieki.

A.de.Mello-"¶piew ptaków"-...có¿ warte jest szukanie Boga w miejscach ¶wiêtych jesli zagubi³es go w swoim sercu..."

Na posadzkach Bazyliki ¶w.Piotra jest mnóstwo symboli tego typu jaki opisano powy¿ej, wiêcej do obejrzenia w galerii:  Ezoteryczny Watykan - BazylikaMagdala.
wspó³praca z www.andrzejstruski.com
 
Tajemnice Watykanu cz I