> Strona gwna
Artyku³y
Semper invicta

40709 - WyświetleńTajne Szyfry Biblii
35955 - WyświetleńDogmaty – Przedmowa
Highlight Highlight Highlight Highlight Highlight
Newsy
Brak elementw
JAK SMOK PRZERODZIL SIE W BESTYJE A CESARZ W BISKUPAZa czasów Konstantyna Wielkiego w Rzymie rozegra³a siê szatañska manipulacja w postaci utworzenia blu¼nierczego Ko¶cio³a Rzymsko-Katolickiego.
Ko¶ció³ ten niewiele mia³ wspólnego z ¿yciem i dzia³aniem Jezusa, motorem dzia³ania nowej religii by³a w³adza i maj±tek.

BÓG NAZYWA KLER RELIGII RZYMSKO –KATOLICKIEJ - BESTYJ¡.
 

W zwi±zku ze ¶wiêtami Bo¿ego Narodzenia i w odniesieniu do sprawy,¿e Watykan przez 2000 lat kpi³ sobie z Potrzeb Boga i z ludzi na Ziemi, nadszed³ Czas Jego Os±dzenia. 

W Imieniu Boga i z Jego Woli przesy³am Wam Wszystkim poni¿szy tekst:
BÓG NAZYWA KLER RELIGII RZYMSKO –KATOLICKIEJ - BESTYJ¡.

Czytaj Dalej ]

WED£UG S£ÓW BOGA - BISKUPI K£AMI¡
 Dwa tysi±ce lat temu Bóg w tre¶ci Apokalipsy ¦w. Jana, przes³a³ na Ziemiê wiele ró¿nych informacji. Istniej± w tym zbiorze równie¿ takie informacje, które mówi± o biskupach chrze¶cijañskich.

Rogaty Watykan
 
 
Ostrze¿enie! Artyku³ zawiera tre¶ci, które mog± uraziæ uczucia religijne. Te osoby, które mimo to, ten artyku³ przeczytaj± i bêd± siê czu³y ura¿one z góry przepraszam. Intencj± moj± jest przekazanie warto¶ci, jakie zawiera zaszyfrowany przekaz Apokalipsy i ukazania b³êdów zamierzonych, lub niezamierzonych a poczynionych przez kap³anów chrze¶cijañskich. W tym miejscu dodam, ¿e wed³ug mnie du¿a czê¶æ kap³anów spe³nia swa powinno¶æ najlepiej jak potrafi, jednak ogólny wizerunek religii, zak³ócaj± ci, dla których kap³añstwo jest drog± do osi±gania w³asnych ziemskich celów.

 
Afera Banco Ambrosiano

 
Wiadomo¶æ, ¿e najwy¿szym zwierzchnikiem Ko¶cio³a katolickiego wybrano Karola Wojty³ê, tysi±ce oczekuj±cych na placu ¶w. Piotra przyjê³y z niema³ym zaskoczeniem. Wierni spodziewali siê raczej, ¿e papie¿em zostanie który¶ z wybitnych cz³onków biurokracji watykañskiej: postêpowy kardyna³ Benelli lub konserwatysta Siri. Nazwisko Wojty³y wprawi³o ich w zak³opotanie. Nawet dziennikarze pytali siê wzajemnie: „Kim jest ten Wojty³a?” - „To Polak” - odpowiadano i nikt nie umia³ powiedzieæ nic wiêcej.

Ezoteryczny Watykan - Ezoterico Waticano
 

 

Watykan jest zbiorem tysiêcy symboli dotyczy to zarówno Bazyliki ¶w.Piotra, Placu ¶w.Piotra, muzeum watykanskie jak i samego pañstwa-miasta Watykan.
  Jest jedynym miejscem na Ziemi gdzie zastosowano tak ró¿norodne symbole, wiêkszo¶æ  nich to symbole ezoteryczne 

 

[ Czytaj Dalej ]

Online
US 3.237.x.x
Language